Doelstellingen

1. De stichting heeft ten doel:

Het opstellen, in stand houden en beheren van een onafhankelijk kwaliteitsregister voor Equine Osteopathy EDO® en de daarmee samenhangende commissies en colleges.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het instellen van:

  1. Een Register, een Registerreglement en een Registratiecommissie;
  2. Accreditatieregelement en Acreditatiecommissie;
  3. Reglement klachtrecht en Commissie klachtrecht;
  4. Reglement tuchtrechtspraak voor Equine Osteopathy EDO®;
  5. Reglement College van beroep en College van beroep.

Aan de hiervoor omschreven organen kunnen in de betreffende regelementen bevoegdheden worden toegekend.

3. Inhoudelijk baseren de organen als genoemd in lid 2 zich op de volgende documenten welke samengesteld zijn door het IREO:

  1. Beroepscompetentieprofiel Equine Osteopathy EDO®;
  2. Reglement erkenningscriteria opleiding en nascholing Equine Osteopathy EDO®;
  3. Beroepscode Equine Osteopathy EDO®.