Privacy Policy - IREO | NL Skip to main content

Privacyverklaring The International Register for Equine Osteopathy

Oktober 2020

Wij hechten grote waarde aan uw privacy en de bescherming van uw gegevens. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, maar ook bijvoorbeeld via onze website of per mail. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • Alleen gebruiken voor doelen zoals beschreven;
 • Niet met andere zullen delen;
 • Zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan komen we graag met u in contact middels het contactformulier op onze website of schriftelijk dan wel telefonisch of per mail:

IREO
t.a.v. Privacy
Hengeland 7
5851EA Afferden L
+31 485 34 29 85
info@irequineosteo.org

Te verwerken persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers);
 • Bankrekeningnummer (enkel bij het verwerken van uw betaling in de administratie);
 • Uw diploma gegevens;
 • Uw kopie ID (door u op ons verzoek geblindeerd);

Doelen van en grondslagen voor de verwerking
In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Hieronder begrepen:

 • Uw registratie in ons online register;
 • Het toetsen van uw gegevens aan de voorwaarden voor registratie;
 • Communicatie en informatievoorziening;
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • De verbetering van onze diensten;
 • Facturering en administratie.

Verstrekking aan derden
Het IREO deelt in geen enkel geval uw gegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden voor commerciële of goede doelen, anders dan de gegevens welke openbaar zijn in te zijn op onze website in de registers.
Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.
Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.
Bij het bezoeken van onze social media beheert u zelf de instellingen via uw social media account.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Beveiliging
Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Wijzigingen
Ongetwijfeld zal ons privacy beleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

Privacy Policy – PDF